top of page

ESMA publiceert opinion over voorstel rapportagestandaarden CSRD

De European Securities and Markets Authority (ESMA) heeft op 26 januari 2023 een opinion gepubliceerd over de eerste set aan rapportagestandaarden die voor de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) zijn opgesteld. De concepten van de zogeheten European Sustainability Reporting Standards (ESRS set 1) zijn door de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) opgesteld. Met deze set aan rapportagestandaarden wordt duidelijk gemaakt wat bedrijven omtrent duurzaamheid moeten gaan rapporteren en hoe zij de informatie moeten presenteren.


De ESMA is van mening dat ESRS Set 1 in grote lijnen voldoet aan de doelstelling om beleggers te beschermen en de financiële stabiliteit niet te ondermijnen. Er is echter nog werk aan de winkel. Zo zijn er nog verbeteringen nodig op het niveau van samenhang met andere relevante EU-wetgeving. Verder moet er nog een slag worden gemaakt met oog op het verduidelijken van gebruikte definities en terminologie en is er nadere richting gegeven met betrekking tot de materialiteitsbeoordeling.


De volgende stap is dat de Europese Commissie het advies van de ESMA, naast de adviezen van de andere Europese Financiële Toezichthouders EBA en Eiopa en andere overheidsinstanties, in overweging zal nemen voordat de rapportagestandaarden tegen 30 juni 2023 in gedelegeerde handelingen omgezet kunnen worden.


De CSRD zal vanaf 2024 gefaseerd worden ingevoerd en het vraagt van de ongeveer 49.000 betreffende ondernemingen om een duurzaamheidsverslag op te stellen waaraan de accountant goedkeuring zal moeten verlenen. De duurzaamheidsinformatie moet in het jaarverslag, en niet in een apart document, worden opgenomen om zo de toegang tot deze informatie te vergemakkelijken en ook om wisselwerking tussen financiële en duurzaamheidsinformatie inzichtelijk te maken.


Wij adviseren bedrijven om advies in te winnen over de vraag of zij onder het toepassingsbereik vallen van de CSRD en, zo ja, wanneer zij moeten gaan beginnen met rapporteren. Aangezien de informatie die verzameld dient te worden niet alleen ziet op de eigen bedrijfsvoering, maar ook op de activiteiten in de waardeketen, zal veel data verzameld moeten worden. Het zal in veel gevallen een uitdaging zijn het datavergaringsproces adequaat in te richten. BBI helpt u graag verder.


Comments


bottom of page