top of page

EC publiceert met Q&A’s SFDR langverwachte antwoorden op vragen ESA’s

De Europese Commissie heeft antwoorden gepubliceerd op vragen die op 9 september 2022 door de Europese toezichthoudende autoriteiten (ESA’s) waren gesteld over de interpretatie en toepassing van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Met het oog op een consistentie interpretatie van de SFDR zijn er ook een aantal wijzigingen doorgevoerd van antwoorden die eerder zijn gegeven. Het betreft wijzigingen in de Q&A’s van 6 juli 2021 en 13 mei 2022.


De Q&A’s behandelen de volgende onderwerpen:

  • Definitie en toepassing van ‘duurzame belegging’;

  • Betekenis van ‘rekening houden met’ de principle adverse impacts op productniveau;

  • Definitie van artikel 9 lid 3-producten die de vermindering van koolstofemissies tot doel hebben;

  • Frequentie van bekendmaking van periodieke verslagen voor vermogensbeheerdiensten;

  • Betekenis werknemer voor verplichte naleving (comply-principe) van de principle adverse impacts voor een onderneming met meer dan 500 werknemers;

  • Duidelijkheid over wat er onder ‘duurzame belegging’ verstaan moet worden.

De Europese Commissie heeft bevestigd dat artikel 2, punt 17 SFDR geen minimumeisen stelt aan wat een bijdrage aan milieu- of sociale doelstellingen of wat ‘geen ernstige afbreuk doen’ betekent. Financiëlemarktdeelnemers moeten voor elke belegging hun eigen beoordeling uitvoeren en hun onderliggende veronderstellingen bekendmaken. Deze beleidskeuze geeft financiëlemarktdeelnemers een grotere verantwoordelijkheid tegenover beleggers en betekent dat zij voorzichtigheid moeten betrachten bij het meten van de belangrijkste parameters van een ‘duurzame belegging’.


Zo moeten financiëlemarktdeelnemers bekendmaken hoe zij de bijdrage van de beleggingen aan milieu- of sociale doelstellingen hebben bepaald, hoe de beleggingen geen ernstige afbreuk doen aan de andere milieu-of sociale doelstellingen en hoe de bedrijven waarin geïnvesteerd is praktijken van goed bestuur volgen.


De Europese Commissie heeft duidelijk gemaakt dat fondsen die passief Paris- Aligned Benchmarks (PAB's) of Climate Transition Benchmarks (CTB's) volgen geacht worden duurzame investeringen als doel te hebben zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 17 SFDR. Financiëlemarktdeelnemers hoeven in dat geval niet een gedetailleerde toelichting te verstrekken over de wijze waarop de voortgezette inspanning om het doel van vermindering van de koolstofemissies te bereiken wordt gewaarborgd met het oog op het bereiken van de langetermijndoelstellingen inzake aardopwarming van de Overeenkomst van Parijs. Dat betekent dat op het moment er een PAB of een CTB wordt gevolgd er sprake is een van bijdrage aan een milieudoelstelling uit artikel 2, punt 17 SFDR.


Om te kwalificeren als artikel 9-product moet echter nog wel voldaan worden aan het beginsel 'geen ernstige afbreuk doen' en ondernemingen waarin is belegd moeten praktijken op het gebied van goed bestuur volgen. Deze uitleg kan betekenen dat na de 'Great Reclassification' van donkergroen naar lichtgroen er mogelijkerwijs weer een golf aan opwaarderingen aan zal komen. Fondsen met een koolstofreductiedoelstelling kunnen actief worden beheerd en hoeven niet passief PAB's of CTB's te volgen. De Europese Commissie bevestigt daarmee dat de SFDR een transparantieverordening is en de wetgeving niet het gebruik van PAB's, CTB's of enige andere specifieke index voorschrijft. Financiëlemarktdeelnemers moeten echter uitleggen waarom zij van mening zijn dat producten die gericht zijn op koolstofemissiereductie en actief worden beheerd, d.w.z. die niet strikt een PAB of CTB volgen, duurzaam beleggen als doelstelling hebben. Daarnaast moeten zij voldoen aan het bepaalde in art. 9, lid 3 SFDR.


Financiëlemarktdeelnemers moeten op 30 juni 2023 hun eerste rapportage publiceren. Eurocommissaris Mairead McGuinness benadrukte dat "de SFDR de eerste verordening is die regels vaststelt over de wijze waarop financiële marktdeelnemers duurzaamheidsgerelateerde informatie openbaar moeten maken".


"De toepassing van de SFDR-vereisten vormt een uitdaging voor de sector en de regelgevers en deze vragen en antwoorden zijn bedoeld als leidraad om de correcte toepassing van de regels te vergemakkelijken. Tegelijkertijd zullen wij onze uitgebreide beoordeling van de SFDR voortzetten, waarbij de nadruk zal liggen op rechtszekerheid, grotere bruikbaarheid en beperking van greenwashing. Een openbare raadpleging is gepland voor het najaar", aldus McGuinness.

Comments


bottom of page