top of page

EC publiceert ontwerptekst TSC voor Taxo 4

De Europese Commissie heeft op 5 april 2023 de ontwerptekst van de gedelegeerde handeling met technische screeningscriteria (TSC) voor de resterende vier milieudoelstellingen (ook wel Taxo 4) van de Taxonomieverordening (TR) gepubliceerd. Het ontwerp gaat vergezeld met annexen met daarin de gedetailleerde uitwerking van de TSC.


In de gedelegeerde handeling worden de technische screeningscriteria uitgewerkt voor economische activiteiten in bepaalde sectoren als:

 • Productie;

 • Watervoorziening;

 • Riolering;

 • Afvalbeheer en sanering;

 • Bouw;

 • Civiele techniek;

 • Rampenrisicobeheer;

 • Informatie en communicatie;

 • Milieubescherming en – herstel; en

 • Huisvestingsactiviteiten.

De technische screeningscriteria werken de substantiële bijdragen van bepaalde economische activiteiten in bovenstaande sectoren uit aan de laatste vier milieudoelstellingen, te weten:

 1. duurzaam gebruik en bescherming van water en mariene hulpbronnen;

 2. overgang naar een circulaire economie;

 3. verontreiniging, preventie en bestrijding; en

 4. bescherming en herstel van de biodiversiteit en het ecosysteem.

Deze gedelegeerde handeling bevat ook de criteria om te bepalen of deze economische activiteiten ‘ernstige afbreuk doen’ aan een van de andere milieudoelstellingen.


Deze gedelegeerde handeling prioriteert de economische activiteiten en sectoren waarvan is vastgesteld dat zij het grootste potentieel hebben om een substantiële bijdrage te leveren aan een of meer van de vier laatste milieudoelstellingen en waarvoor het mogelijk was om zonder verder uitstel de technische screeningscriteria te ontwikkelen. Voor bepaalde sectoren en activiteiten, zoals landbouw, bosbouw of visserij, alsmede bepaalde productieactiviteiten, is een verdere beoordeling en ijking van de criteria benodigd.


Het voorstel wijzigt ook de Taxonomy Disclosures Delegated Act met daarin de rapportageverplichtingen voor financiële en niet-financiële ondernemingen voor de afstemming op de Taxonomie van hun bedrijfsactiviteiten of van de aan hun financieel product onderliggende activiteiten.


De gedelegeerde handeling zal van toepassing worden op 1 januari 2024, zodat financiëlemarktdeelnemers op grond van art. 5 TR de Taxonomy-alignment van hun lichtgroene en/of donkergroene financiële producten op de milieudoelstellingen van Taxo 4 kunnen publiceren.


Met betrekking tot ondernemingen die nu onder de NFRD en later onder de CSRD vallen en op grond van artikel 8 TR moeten rapporteren over hoe hun bedrijfsactiviteiten zijn afgestemd op de Taxonomie, bepaalt art. 5 van de gedelegeerde handeling (in concept) het volgende:

 • Niet-financiële ondernemingen moeten rapporteren over hun Taxonomy-eligibility van 1 januari tot 31 december 2024 en vanaf 1 januari 2025 moeten zij rapporteren over hun Taxonomy-alignment.

 • Financiële ondernemingen moeten rapporteren over hun Taxonomy-eligibility van 1 januari tot 31 december 2024 en vanaf 1 januari 2026 over hun Taxonomy-alignment. Het is onduidelijk wat er in 2025 moet gebeuren.

Er staat een consultatieronde open tot 5 mei 2023. Alle belanghebbenden, ook gewone burgers, kunnen vier weken lang feedback geven over de ontwerptekst van de gedelegeerde handeling. De Europese Commissie zal daarna besluiten of er nog wijzigingen doorgevoerd moeten worden of dat de gedelegeerde handeling kan worden aangenomen. Daarna hebben het Europees Parlement en de Raad vier maanden (met eventuele verlening van twee maanden) de tijd om eventuele bezwaren te uiten. Als dat niet gebeurt, zal de gedelegeerde handeling gepubliceerd worden in de Official Journal of the EU en twintig dagen later van kracht worden. De gedelegeerde handeling zal van toepassing worden op 1 januari 2024.

Comments


bottom of page