top of page

Deerns WELL Per­for­man­ce Tes­ting Or­ga­ni­sa­ti­on

On­langs is Deerns Ne­der­land door het In­ter­na­ti­o­nal WELL Buil­ding In­sti­tu­te be­noemd tot WELL Per­for­man­ce Tes­ting Or­ga­ni­sa­ti­on. Hier­mee is Deerns Ne­der­land ge­ac­cre­di­teerd om bij WELL v2 pro­jec­ten ve­ri­fi­ca­tie­me­tin­gen en in­spec­ties uit te voe­ren. De WELL Per­for­man­ce Tes­ting Agents van Deerns voe­ren as­sess­ments uit om te be­oor­de­len of de ge­zond­heids­maat­re­ge­len in de prak­tijk vol­doen. Dit is laat­ste stap, de be­wijs­last, in het WELL pro­ces om een WELL-cer­ti­fi­caat te be­ha­len.


Uit­brei­ding WELL team

Om nog be­ter te­ge­moet te ko­men aan de toe­ne­men­de vraag naar ge­zon­de ge­bou­wen is het WELL team uit­ge­breid met een nieu­we WELL Ac­cre­di­ted. Pro­fes­si­o­nal (WELL AP). De WELL AP's heb­ben de ken­nis om WELL-pro­jec­ten ge­richt op ge­zond­heid en com­fort in ge­bou­wen te be­ge­lei­den. Maar ook in het voor­tra­ject kun­nen ze ge­zond­heids­am­bi­ties en -ei­sen vast­stel­len. Ge­bouw­ei­ge­na­ren, pro­ject­ont­wik­ke­laars en werk­ge­vers wil­len steeds va­ker kun­nen aan­to­nen met een cer­ti­fi­caat dat ze ge­ïn­ves­teerd heb­ben in een ge­zon­de werk­om­ge­ving. Zo heeft Deerns o.a. Da­no­ne, Borg­he­se Re­al Es­ta­te Ple­ijsier Bou­we en ASICS be­ge­leid bij de WELL-cer­ti­fi­ce­ring.

Comments


bottom of page