top of page

Algemene Voorwaarden

mitsuo-komoriya-DBGVJnVCvvE-unsplash.jpg

Algemene Voorwaarden
Stichting Blue Building Institute

1. Organisatie

Stichting Blue Building Institute (hierna: “BBI”), is een stichting die zich ten doel stelt om via projecten de gezondheid in de gebouwde omgeving te verbeteren en te promoten. Het correspondentieadres is: Blue Building Institute, Cronenburg 152, 1081 GN Amsterdam. 

 

2. Toepasselijkheid 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de diensten, activiteiten en producten van BBI. Door het aangaan van een overeenkomst met BBI, gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden. 

 

3. Deelnemers

 

3.1. Deelnemers zijn bedrijven, organisaties, instellingen en natuurlijke personen (hierna te noemen: Deelnemer) welke door middel van een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier expliciet hebben

aangegeven als Deelnemer van de dienstverlening van BBI gebruik te willen maken en wiens aanmelding vervolgens door BBI is bevestigd c.q. goedgekeurd.

 

3.2. BBI behoudt zich te allen tijde het recht voor om een Deelnemer te weigeren. 

 

4. Contractuele overeenkomst

 

4.1. De combinatie van aanmeldingsformulieren van de Deelnemer met de bevestiging van BBI vormt een  contractuele overeenkomst.

 

4.2. Op grond van Artikel 3.2 behoudt BBI zich het recht voor bepaalde Deelnemers te weigeren. Wanneer BBI gebruik maakt van deze bevoegdheid, zal er geen sprake zijn van een contractsituatie met bijbehorende wederzijdse rechten en plichten. Een dergelijke weigering zal door BBI schriftelijk kenbaar worden gemaakt.

 

4.3. Eventuele nietigheid van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden staat de geldigheid en toepasselijkheid van de overige voorwaarden niet in de weg. Het BBI en de Deelnemer zullen in overleg treden om eventuele nietige bepalingen te vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij doel en strekking van de overeenkomst.

 

4.4. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door het BBI. 

 

5. Deelnemersbijdrage

 

5.1. Het BBI brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur. De Deelnemer dient de  deelnamekosten te voldoen binnen de op de factuur gestelde termijn.

 

5.2. De op de factuur gestelde termijn behelst een fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW. Indien de Deelnemer niet, niet volledig en/of niet tijdig heeft betaald is hij van rechtswege in verzuim.

 

5.3. De Deelnemer is verplicht alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan het BBI te vergoeden. 

 

6. Opzegging 

Restitutie van door Deelnemers gedane betalingen wordt niet verleend. 

 

7. Klachten en geschillen

 

7.1. Indien de dienstverlening van BBI niet beantwoordt aan de gewekte verwachting zal BBI het redelijke of noodzakelijke doen om de dienstverlening alsnog aan die verwachting te laten voldoen.

 

7.2. Om snel op eventuele klachten over de dienstverlening te kunnen reageren is de Deelnemer verplicht om klachten zo spoedig mogelijk aan BBI schriftelijk te melden. In geval van geschillen tussen de Deelnemer en BBI verplichten beide zich in eerste instantie in goed overleg dergelijke geschillen te beslechten. Indien dit echter niet tot een voor (één der) partijen tevredenstellende oplossing leidt, worden geschillen aan de Rechtbank te Amsterdam voorgelegd. 

 

8. Aansprakelijkheid 

BBI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige (gevolg)schade welke voor Deelnemers voortvloeit uit eventuele fouten, omissies, e.d. veroorzaakt door of bij BBI. 

 

9. Voorbehouden

 

9.1. Op alle schriftelijk, digitale of andere uitgaven, informatieverstrekking en/of andere databanken door BBI rust auteursrechtelijke bescherming. Informatie welke ten behoeve van BBI door Deelnemers ter beschikking wordt gesteld, blijft auteursrechtelijke eigendom van Deelnemer tenzij door Deelnemer expliciet vooraf schriftelijk anders wordt aangegeven.

 

9.2. Gehele of gedeeltelijke overname en/of gebruik (buiten het op grond van deze overeenkomst overeengekomen gebruik) van de BBI informatie is behoudens schriftelijke toestemming van BBI verboden.

 

9.3. Alle door BBI verworven en/of geproduceerde informatie is exclusief eigendom van BBI. Diensten van BBI worden uitsluitend aan Deelnemers verleend voor eigen gebruik. Iedere vorm van hergebruik van diensten ten behoeve van uitoefening van eigen activiteiten en/of (gedeeltelijke, directe of indirecte) vervreemding aan derden is verboden. 

 

10. Wijzigingen 

BBI streeft er voortdurend naar haar producten en diensten te verbeteren. Het kan daarom noodzakelijk zijn deze voorwaarden aan te passen. In dit laatste geval zullen Deelnemers hiervan op de hoogte worden gebracht. 

 

11. Slotbepaling 

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 01 mei 2020. In geval in de toekomst een of meerdere artikelen als omschreven in artikel 10 worden gewijzigd, zal dit niet de rechtsgeldigheid van de overige, ongewijzigde artikelen aantasten. 

***

bottom of page