top of page

Terms and Conditions

mitsuo-komoriya-DBGVJnVCvvE-unsplash.jpg

Algemene Voorwaarden
Blue Building Institute B.V.

Artikel 1

Blue Building Institute B.V. (hierna: “BBI”), is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt om via projecten de gezondheid in de gebouwde omgeving te verbeteren en te promoten. Het correspondentieadres is: Blue Building Institute, Cronenburg 152, 1081 GN Amsterdam. 

 

Artikel 2 

Alle door BBI te verrichten werkzaamheden, waaronder begrepen aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten, zijn gebaseerd op een overeenkomst van opdracht. Op de overeenkomst van opdracht zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever wijst BBI nadrukkelijk van de hand, behoudens het geval en voor zover BBI de toepasselijkheid daarvan, door uitdrukkelijke en schriftelijke verwijzing naar de voorwaarden van haar opdrachtgever, heeft aanvaard. 

 

Artikel 3 

Alle opdrachten worden aanvaard door BBI. Dit geldt ook in die gevallen, waar het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van opdrachtgever is, dat een aan het kantoor verstrekte opdracht, door een bepaalde medewerker van het kantoor uitgevoerd zal worden. BBI kan de werkzaamheden laten uitvoeren door een door haar in te schakelen derde. Opdrachtgever verleent toestemming tot contractsoverneming. De werking van het bepaalde in artikel 7:404 BW, welke bepaling voor laatst genoemd geval een regeling biedt, en de werking van het bepaalde in artikel 7:407 lid 2 BW, waar een hoofdelijke aansprakelijkheid wordt gevestigd voor de gevallen, waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten. 

 

Artikel 4 

Opdrachtgever is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de opdracht, alsmede alle door BBI verlangde gegevens en informatie, te verstrekken aan BBI. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan BBI verstrekte gegevens. 

 

Artikel 5 

Opdrachtgever verleent BBI bij de opdrachtverlening toestemming voor automatische verwerking van door BBI verzamelde en te verzamelen persoonsgegevens. Opdrachtgever verleent toestemming tot contractsoverneming. BBI verwerkt de door haar in het kader van de uitvoering van de opdracht verkregen persoonsgegevens conform de Algemene verordening gegevensbescherming. BBI zal de verkregen persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen en zal de gegevens niet langer bewaren dan de in de privacyverklaring genoemde termijnen. Deze privacyverklaring kunt u raadplegen via de website van BBI. 

 

Artikel 6 

De huidige en toekomstige rechten van intellectuele of industriële eigendom verband houdende met de uitvoering van de opdracht berusten uitsluitend bij BBI, respectievelijk komen alleen BBI toe. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen en/of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding. 

 

Artikel 7 

Indien bij de uitvoering van de opdracht van een opdrachtgever of anderszins zich een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen die ingevolge de door BBI dan wel door haar ingeschakelde derde afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering door de verzekeraar wordt (worden) uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen. Een kopie van de polis(sen) met de voorwaarden, ligt (liggen) ter inzage bij het secretariaat van het kantoor. Bestuurders alsmede werknemers van BBI zijn niet individueel jegens opdrachtgever aansprakelijk. BBI is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade.

 

Artikel 8 

Uitvoering van een aan BBI verstrekte opdracht, geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart BBI voor aanspraken van derden. 

 

Artikel 9 

BBI zal bij het inschakelen van derden, en bij de selectie van derden, de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. BBI aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor tekortkomingen van derden. BBI is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden, namens opdrachtgever van BBI te aanvaarden. 

 

Artikel 10 

De opdrachtgever vrijwaart BBI tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden, die voor de opdrachtgever zijn verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging van de kant van BBI 

 

Artikel 11 

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met jaarlijks door BBI vast te stellen (gedifferentieerde) uurtarieven. Door BBI ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Alle bedragen zijn exclusief BTW. 

 

Artikel 12 

De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht, waarbij de betalingstermijn van declaraties 14 dagen bedraagt na factuurdatum. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals op de factuur staat vermeld. Verrekening met een (vermeende) tegenvordering, uit welke hoofde dan ook, of opschorting van betaling, door opdrachtgever is niet toegestaan. Bij gebreke van tijdige betaling van de factuur is de opdrachtgever met ingang van de vijftiende dag van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever over het openstaande bedrag een rentepercentage van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. BBI is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van haar dienstverlening, van de opdrachtgever een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van tijdige betaling is BBI na voorafgaande aankondiging bevoegd haar werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken, zonder dat zulks tot enige schadeplichtigheid van BBI kan leiden. 

 

Artikel 13 

Indien betaling na het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in artikel 12 uitblijft en BBI tot buitengerechtelijke incassomaatregelen over gaat, is opdrachtgever de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, zijnde 10% van de opeisbare som met een minimum van Euro 250,--. Ingeval BBI na aanzegging tot gerechtelijke incassomaatregelen over gaat, is opdrachtgever gehouden de reële kosten (niet slechts de zogenaamde geliquideerde kosten) te vergoeden die samenhangen met de betreffende maatregelen en procedure(s), waaronder begrepen het aantal met bedoelde incassomaatregelen gemoeide uren tegen het uurtarief als bedoeld in artikel 11. 

 

Artikel 14 

Indien de opdrachtgever klachten heeft ten aanzien van de werkzaamheden van BBI is de opdrachtgever verplicht om deze zo spoedig mogelijk schriftelijk aan BBI te melden. In geval van geschillen tussen de opdrachtgever en BBI verplichten beide zich in eerste instantie om in goed overleg dergelijke geschillen te trachten te beslechten. 

 

Artikel 15 

Bij uitsluiting is Nederlands recht op deze opdracht van toepassing. Over geschillen in verband met of naar aanleiding van de opdracht zal geen mededeling aan derden worden gedaan en deze zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 

 

Artikel 16 

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal, liggen ter inzage bij het secretariaat van het kantoor en worden op verzoek toegezonden. 

***

bottom of page